Following Jesus

Odvážně vydávat svědectví

Biskup Scott J. Jones

Před lety jsem se přestal modlit: "Bože, prosím, požehnej tomu, co dělám." Místo toho jsem se denně modlil: "Bože, pomoz mi být součástí toho, čemu žehnáš." To mě znovu nasměrovalo k tomu, abych se rozhlížel kolem sebe a rozeznával, kde Bůh aktivně sleduje své záměry, a pak se ptal, jak mě může použít k uskutečnění svých cílů.

Písmo jasně říká, že Bůh si přeje, aby byl spasen celý svět. Chvalozpěv v listu Filipanům 2,10-11 předkládá budoucí vizi, kdy "před jménem Ježíšovým poklekne každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk vyzná, že Ježíš Kristus je Pán, ke slávě Boha Otce". Bůh tento záměr uskutečňuje a povolal církev, aby se na tomto záměru podílela.

Tento celkový obraz ukazuje, proč jsou křesťané povoláni být Božími svědky "v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku a až na konec země" (Sk 1,8). Jsme povoláni oslovit každého, kdo nezná Krista jako Pána a Spasitele, a pomoci mu zakusit Boží lásku, aby se stal Ježíšovým učedníkem. Každý křesťan je povolán být svědkem dobré zprávy, že "Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný" (Jan 3,16).

Bohužel většina místních církví v Americe i v některých jiných částech světa se odklonila od tohoto poslání. Místo, aby se církev ptala, jak se může podílet na Božím milostivém pozvání každého člověka, ze sborů se staly kluby, které existují jen ve prospěch svých členů. Místo toho, aby křesťané byli rybáři mužů a žen, sbory se staly správci akvária.

Jsem nadšený, že se nová Globální metodistická církev zavázala budovat učedníky, kteří budou odvážně svědčit o své víře. Víme, že to nebude snadné, protože jsme si všichni v UMC za posledních 50 let nashromáždili některé špatné návyky. Náš závazek k tomuto cíli nové denominace potřebuje trvalé přemýšlení o tom, jakou roli by měl každý duchovní i laik hrát v poslání církve.

Po mnoho let jsem byl vedoucím evangelizace ve své výroční konferenci a pak jsem se stal profesorem evangelizace. Po tři desetiletí jsem kázal a učil, že každý křesťan by měl být evangelistou. Když to řeknu, obvykle se setkám s velmi nechápavou reakcí. Většina amerických křesťanů si sama sebe nedokáže představit jako evangelisty. Myslí si: "Nemohu přece kázat jako Billy Graham." Nebo si myslí: "Viděl jsem takzvané evangelisty, jak se chovají urážlivě. To bych nechtěl dělat." Obávám se, že když lidé uslyší náš nový závazek "odvážně svědčit", mohou mít podobnou reakci a říkat: "To je práce pro někoho jiného." To by mohlo vést k tomu, že by si lidé mysleli, že je to není jejich práce.

Domnívám se, že je to naše práce a že všichni potřebujeme získat větší pochopení pro to, jak vypadá svědectví o Kristu. Odvážně svědčit pro Krista může mít mnoho podob. Zvažte následující způsoby, jak se zapojit do evangelizační služby vašeho sboru. Mohli bychom:

  1. modlit se za konkrétní lidi, aby přišli ke Kristu,
  2. pozvat své přátele, příbuzné, známé nebo sousedy, aby s námi přišli do kostela nebo do nedělní školy,
  3. přispět finančně na založení nového sboru,
  4. zapojit se do služby pro děti a učit malé děti o Ježíši,
  5. napsat osobní vzkaz každému návštěvníkovi, který přijde do našeho sboru poprvé, a pozvat ho, aby se vrátil,
  6. sloužit v týmu pohostinnosti, který vítá hosty ve našem sboru,
  7. vydat své svědectví před přítelem nebo před skupinou a podělit se o to, jak Boží láska ovlivnila náš život a přivedla nás k víře,
  8. kázat evangelium nebo sloužit jako poradce na táborech pro mládež, misijních výletech nebo v malých skupinkách.

Ano, někteří lidé jsou povoláni kázat před velkými davy jako Billy Graham. Ale tento druh evangelizace je pouze jednou z mnoha různých forem. Naším cílem je, aby každý křesťan používal své dary k tomu, aby pomáhal našim místním sborům odvážně svědčit.

Když jsem byl pastorem sboru v jedné malé obci, navštívil jsem jednu věřící ženu, která byla kvůli mrtvici upoutána na lůžko. Lamentovala, že pro církev nemůže nic udělat. Toho dne mi Duch svatý vnukl tu správnou věc, kterou jsem jí měl říct. Odpověděl jsem: "Můžete se modlit." "Za co se mám modlit?" zeptala se. Řekl jsem: "Modli se, aby někteří lidé přišli do kostela." O měsíc později, když jsem ji navštívil v domově důchodců, první, co mi řekla, bylo: "Zabralo to?" "Ne," odpověděla. Chvíli mi trvalo, než jsem si vzpomněl na náš předchozí rozhovor, a nakonec jsem si uvědomil, že se čtyři týdny modlila tak, jak jsem jí navrhl. Pak jsem jí řekl, že od mé poslední návštěvy u ní se k tomuto sboru připojily dvě nové rodiny. Poděkoval jsem jí za její věrné svědectví pro Krista.

Potřebujeme více takových lidí, jako je ona.

Jsem nadšený, že mohu být součástí církve, kterýá bude odvážně svědčit. Tento nový začátek, kterým je Globální metodistická církev, však vyžaduje sebekázeň. Všichni jsme nashromáždili některé špatné návyky, které potřebujeme změnit. Musíme využít svůj čas, peníze, nápady a aktivity k tomu, abychom upřednostnili svědectví o Kristu, aby církev mohla oslovit více lidí na více místech. Bůh dělá novou věc a já jsem rád, že se jí mohu účastnit.

Biskup Scott J. Jones byl biskupem UMC, v lednu 2023 se připojil ke GMC

FOTKA NA

https://globalmethodist.org/bishop-scott-jones-joins-global-methodist-church/


© 2024 Evangelická církev metodistická